ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

                     โรงเรียน บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา  ตั้งอยู่  บ้านเลขที่ 40  หมู่ 9   ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  มีนักเรียนทั้งสิ้น  145 คน  ระดับปฐมวัย  36  คน  จำแนกเป็น อ.2  จำนวน  13 คน  อ.3  จำนวน 23 คน  ระดับประถมศึกษา  108  คน   มีเด็กพิเศษ  26  จำแนกเป็น เด็กพิเศษด้านบกพร่องทางการเรียนรู้  จำนวน 25 คน  เด็กพิเศษด้านบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์จำนวน 1 คน  มีผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  ข้าราชการครู 7 คน  พนักงานราชการ  1  คน  ครูวิทย์-คณิต 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  รวม 12 คน เขตบริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านดอนกกโพธิ์  หมู่ที่  7  และบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9  ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัด นครพนม  พื้นที่ของโรงเรียน   15 ไร่  3 งาน  68.1  ตารางวา website : www.donkokpho.ac.th  เอกลักษณ์โรงเรียน  เศรษฐกิจพอเพียง  อัตลักษณ์  สุขภาพดี  มีความรับผิดชอบ จุดแข็ง...ชุมชนเป็นสนามพลังบวก......จุดที่จำเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วนคือ....กิจกรรมวิชาการที่กำลังมีการพัฒนาด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา Body  Scan และ PBL เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ.......


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
006556
วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
002050

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto