ประวัติโรงเรียน

เดิม  พ.ศ. 2487  หมู่บ้านดอนกกโพธิ์กับหมู่บ้านค่ายเสรี  เป็นหมู่บ้านเดียวกัน  เด็กที่มีอายุ

ในเกณฑ์บังคับเรียนตาม พ.ร.บ.  ประถมศึกษา  พ.ศ. 2487  ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนโพนทอง 3      

(วัดนางามเหนือ)  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนางามวิทยาคาร  ต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ขึ้น  เพื่อสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน   เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2490  ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลโพนทอง 8  วัดโพธิ์สวรรค์  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประชาบาลที่ทางอำเภอจัดตั้ง  ด้วยเงินงบประมาณการศึกษาของรัฐบาล  จัดการสอนตามหลักสูตร  และประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการมาจนถึงปัจจุบัน  และขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามลำดับ

           ครูทำการสอนในวันที่  1  พฤษภาคม  2490  มีนาย  ตื้อ  งอกวงษ์  ครูใหญ่จากโรงเรียนประชาบาล 3  วัดนางามเหนือมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง นายคำวา  วงษ์นาวา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนายอ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

                วันที่  10  พฤษภาคม  2492    ทางราชการได้สั่ง นายคำวา   วงษ์นาวา  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาถ่อนท่า  และในวันเดียวกันนั้น  ก็ย้ายนายคำนึง  อินทร์ติยะ ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล ตำบลเรณูนคร (วัดวุฒิวราราม) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายคำวา  วงษ์นาวา  ที่สั่งย้ายไป

                วันที่  17  สิหาคม  2493  ทางราชการได้ย้ายนายคำนึง  อินทร์ติยะ  กลับไปไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนประชาบาล (วัดวุฒิวราราม) และในวันที่  22  สิงหาคม  2493  นายล้วน  ศรีวรมย์ 

ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล(วัดวุฒิวราราม)  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   โดยคำสั่งข้าหลวงจังหวัดนครพนม  ที่  153/2493  ลงวันที่  8  สิหาคม  2493

                วันที่  26  มิถุนายน  2496  ทางราชการได้บรรจุ นายอุดม  กัตติยบุตร  วุฒิ ป.  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โดยหนังสือนายอำเภอธาตุพนม  ที่  223/2496  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2496

                วันที่  10  สิงหาคม   2496  ทางราชการได้ย้าย นายตื้อ  งอกวงษ์  ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนนางามวิทยาคารโดยคำสั่งข้าหลวงประจำจังหวัดนครพนม  ที่  136 / 2496  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2496

                วันที่  6  กันยายน   2497  ทางราชการได้ย้ายนายอุดม  กัตติยบุตรไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่   โรงเรียนนางามวิทยาคาร  และในวันที่  9  ธันวาคม  2497   นายจร   วจนศิริ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนายอ

ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  โดยหนังสือนายอำเภอธาตุพนมที่ 4127 /2497

                วันที่  14  ตุลาคม   2500   ทางราชการได้ย้ายนายจร  วจนศิริ   ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาลกุด (บุญเรืองวิทยา)  และย้าย  นายสิมมา  ปัญญาบุตร   ครูใหญ่โรงเรียนนางามวิทยาคาร   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  โดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 380/2500  ลงวันที่  16  กันยายน   2500

                วันที่  7  กรกฎาคม  2502  นายสิมมา   ปัญญาบุตร   ได้รับโอนไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ  อำเภอคำชะอี   จังหวัดนครพนม  และวันที่  16  กรกฎาคม  2502  นายคำฮุ่ง  ธงยศ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดนครพนม  ได้รับการโอนสับเปลี่ยนกับนายสิมมา  ปัญญาบุตร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนี้  โดยหนังสือ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ที่ 6420/2502  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2502

                วันที่  6  สิงหาคม  2506  ทางราชการได้ย้ายนายล้วน  ศรีวรมย์  ครูใหญ่โรงเรียนนี้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนางามวิทยาคาร  และได้ย้ายนายสนอง  ลุนาวัน  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โดยมีหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ที่ 2929/2506  ลงวันที่  24  กรกฎาคม 2506

                วันที่  7  มิถุนายน  2508   ได้แต่งตั้งย้ายนายปราโมทย์  วุฒา  ครูโรงเรียนนางามวิทยาคาร  มาดำรงตำแหน่งครูรักษาการแทนครูใหญ่  โดยหนังสืออำเภอธาตุพนมที่ นพ 52/2089  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2508

                วันที่  5  สิงหาคม  2511  ทางราชการได้ย้ายนายปราโมทย์  วุฒา  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนางามวิทยาคาร  และได้ย้ายนายล้วน  ศรีวรมย์  ครูใหญ่โรงเรียนนางามวิทยาคาร  มาดำรงตำแหน่งแทน  โดยหนังสือธาตุพนม  ที่  นพ 5/3082 ลงวันที่  6  สิงหาคม  2511

                วันที่  30  มิถุนายน  2513  นายกมล  งอกวงษ์  วุฒิ  ม.3  ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ที่  204/2513  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2511  แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยครูทำการสอนโรงเรียนนี้  วันที่  2  มิถุนายน  2513  นายกมล  งอกวงษ์  ได้ลาออกจากผู้ช่วยครู  เนื่องจากสอบคัดเลือกตำแหน่งได้  และได้รับแต่งตั้งบรรจุที่โรงเรียนบ้านนายอ

                วันที่ 18  มกราคม  2515  นายสมบัติ  มูลดา  วุฒิ  ปกศ. ได้รับคำสั่ง นพ  1404/2513  ลงวันที่  14  มกราคม  2515  ให้เป็นผู้ช่วยครูโรงเรียนนี้  ต่อมาได้รับคัดเลือกบรรจุราชการ  ตามคำสั่ง นพ 356/2516

ลงวันที่  5  มีนาคม  2516

                วันที่  2  สิงหาคม  2515  นายคำฮุ่ง  ธงยศ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงมะเอก  คำสั่งที่  281/2515  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2515  วันที่  12  ตุลาคม  2515  ทางราชการได้แต่งตั้งให้

นายบุญเกิด   นวลงาม  วุฒิ  ปกศ.  มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้  ตามหนังสือกิ่งอำเภอเรณูนคร  วันที่ 7 มิถุนายน  2517    ทางราชการได้แต่งตั้งนายทวีชัย  พรประทาน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  วันที่ 12 มกราคม  2519  ได้แต่งตั้ง นายสุรชาติ  เตโช  ครูโรงเรียนนางามวิทยาคาร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์

                วันที่  28  มิถุนายน  2519  ได้แต่งตั้งนางสาวสุขใจ  ขุนศรี  วุฒิ ปกศ. มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้

วันที่  20 พฤษภาคม  2502  ย้ายนายทวีชัย  พรประทาน  ไปโรงเรียนบ้านนาแก วันที่  3  ตุลาคม  2521  รับย้ายนายมานิด  ศรีชุม  มารับราชการโรงเรียนนี้

                วันที่  26  พฤศจิกายน  2522  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายประนงค์  ถิตย์เรือง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้  ต่อมาได้รับย้ายนายบรรลือ  มูลดา , นายสนิท  บุญก้อน ,  นายสมชัย   เกสรราช

นางมานิดา  คำจันทร์ , นายวีระชัย  แก้วนามไชย , นางทรัพยากร  แก้วนามไชย ,  นางภูคำ  มีชัย  และในปี  พ.ศ. 2530  โรงเรียนได้รับนักการภารโรง 1 คน  คือ นายปัญญา   ศรีวรชัย

                วันที่  1  ตุลาคม  2539  ทางราชการได้ย้ายนายประนงค์  ถิตย์เรือง  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโนนสังข์  และได้ย้าย นายพิเชษฐ์  โรจน์วิรัตน์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนต่อมาได้รับย้ายนางพันทิกา  โรจน์วิรัตน์ 

                วันที่  1  ธันวาคม  2540  ได้รับย้ายนายเกียรติศักดิ์  พลเชียงขวาง   จากโรงเรียนบ้านตาลกุด  มาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม  รวมมีครู  8  คน นักการภารโรง 1 คน

                วันที่  19  เมษายน  2542  ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายมงคล  รุ่งสว่าง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้าน

แขนนาง  สปอ. นาแก  สปจ. นคพนม  มารักษาราชการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ ตามคำสั่ง  สปจ. นพ ที่ 192 / 2542  ลงวันที่ 7 เมษายน  2542

                วันที่  10  มกราคม  2543  มีคำสั่งย้ายนายมงคล  รุ่งสว่าง  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองห้าง  สปอ. นาแก  ตามคำสั่ง  สปจ. นครพนม ที่ 618/2542  และในวันเดียวกัน  ได้ย้าย

นายประสาท  ปรัญญา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนายอน้อย  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์  และในปี  พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์  มาเป็น

“โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา”

                วันที่  8  มิถุนายน  2544  ได้รับย้ายนางดวงใจ  ปรัญญา  มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอนและในเดือน  กรกฎาคม  2544  สปจ. นครพนม  ได้มีคำสั่งย้าย นางดวงใจ  ปรัญญา  ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 3  ต่อมาได้รับย้าย  นางเพ็ญศรี  บัวสาย , นางนงลักษณ์  ปัญญาบุตร

และครูอัตราจ้าง  1  คน  คือ  นางสาวสุภมาส  แก้วมณีชัย

                วันที่  20  พฤศจิกายน  2546  นางสุกัญญา  หงษาวงศ์  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

                วันที่  5  มกราคม  2547  ทางราชการได้แต่งตั้งย้าย นางวิเชียร  คนคล่อง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอธาตุพนม  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ 6  ที่โรงเรียนนี้

                วันที่  19  กุมภาพันธ์   2547  ทางราชการได้แต่งตั้งย้ายนายสมภพ  อินทร์ติยะ  ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม  6  สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 6 ที่โรงเรียนนี้

                วันที่  1  พฤษภาคม   2549   ได้รับย้าย นาวสาวศิรดา   นาคเสน  ตำแหน่ง ครู  คศ. 2  จากโรงเรียนบ้านนาเชือก  อำเภอปลาปาก  จงหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน ที่โรงเรียนนี้

                วันที่  1  พฤศจิกายน  2550  นายอาจ  ชมภูโคตร  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะเบาย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

                วันที่  21  ธันวาคม 2556 นายศักดิ์ขจร  อัตติยะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบังย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
006556
วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
002050

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto