ผลงานครูทั้งหมด
...

รูปกิจกรรม

...

คู่มือ Q info ครูผู้สอน

...

ใบงานภาษาไทยป.1(ช่วงโควิด-19)

...

แผนการจัดการเรียนรู้ PBL หน่วย น้ำพ...

...

กิจกรรมศึกษาวัฏจักรของหนอนไหม

...

กิจกรรม PBL นักเรียนชั้น ป.5 "ทำน้ำ...

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto